Odvykací středisko Teen Challenge


Při umístění klientů do odvykacího procesu, spolupracujeme s osvědčenou organizací s vysokým procentem úspěšnosti Teen Challenge.


Teen Challenge

Jsme mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízíme pravdu a lásku a zároveň je vedeme k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.

Usilujeme pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými. Věříme, že každý člověk je hodnotný a je vrcholem stvoření, proto chceme, aby dostal novou šanci a jeho jedinečný potenciál nebyl zmařen. Mám naději, že v naší nabídce programů a služeb najdete pomoc, kterou potřebujete. Pokud máte otázky prosím, kontaktujte nás.

Práce Teen Challenge v České republice je budována na stejných základech jako práce Teen Challenge ve světě, kde má již 50-ti letou tradici a zahrnuje komplexní pomoc mladým lidem s problémy, které ovládají jejich život, závislostí a to od prvního kontaktu s závislými až po návaznou péči.

Teen Challenge je jeden z nejstarších, největších a nejúspěšnějších programů svého druhu na světě. O tom jak Teen Challenge začalo se můžete dočíst v knize „Dýka a Kříž“. Úspěšnost programů TC je hodnocena jako velmi vysoká. Ve Spojených Státech proběhlo několik nezávislých studií, které ukazují na více než 80% úspěšnost u těch, kteří dokončili programy TC.

Pro Teen Challenge v ČR jsou závazné veškeré dokumenty o práci TC ve světě. Garantem této práce v ČR je Národní rada TC a národní ředitel. Teen Challenge je postaveno na evangelikálních základech a je službou církve společnosti.

Cílem Teen Challenge je pomoci mladým lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát se duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými. Dále pak je cílem TC informovat veřejnost a specificky rodiče o problémech spojených s zneužíváním návykových látek. K tomuto účelu zakládá TC „Kontaktní – konzultační centra“ (kluby, kavárny, čajovny).

Jedním z hlavních prvků práce TC je základní doktrína křesťanské víry v možnost nového začátku vycházejícího s biblického textu: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové“. (II Korintským 5:17)

Teen Challenge nabízí ucelený komplex služeb, často zcela zdarma. V ČR po již téměř deset let přicházíme do škol mezi mladé lidi a učitele, kde vyučujeme o nebezpečí zneužívání drog. Školení lektoři těchto týmů jsou často sami bývalí uživatelé drog, takže předávají mladým lidem reálnou podobu nebezpečí, které drogy nebo jiné typy závislosti skrývají. Více se o programu primární prevence můžete dovědět v sekci „Prevence na školách“.

Našim cílem je pokud možno předcházet problémům spojených s pozdějším zneužíváním návykových látek. V rámci programů primární prevence organizujeme práci mezi neorganizovanou mládeží a dětmi. Zakládáme „Dětská centra TC“, kde pracujeme především s hůře přizpůsobivými dětmi a mládeží. Programy jsou zaměřené na získání dovedností k zdravému životnímu stylu a pozdějšímu uplatnění. Více v sekci „Dětské centrum“.

Mnoho našich zařízení nabízí podpůrné skupiny „Bod obratu“, vycházející z práce organizace Turning Point Ministries. Cílem B.o. je pomoci lokálním církvím založit efektivní, zacílené malé podpůrné skupiny, jejichž základem je biblické poradenství, a které pomohou lidem překonat a/nebo zůstat svobodným od problémů, které zotročují jejich životy. Skupiny B.o. jsou organizovány v programech TC pro závislé, v církvích a také ve vězení, kde naši pracovníci docházejí. Více o Bodu obratu v sekci Bod obratu.

Stěžejní prací TC jsou rehabilitační střediska TC, kde probíhá residenční jednoletý léčebný program pro závislé. Cílem rezidenčních programů je nastartovat proces dozrávání a vytvořit prostředí pro aplikaci nově nabývaných postojů, hodnot a návyků. Vytvořit prostředí křesťanského učednictví, které pomůže našim klientům vyjít ze závislosti. Po programu TC je realizována u většiny klientů následná péče Re-enter. Více v sekci „Naše zařízení“.

Léčebný model Teen Challenge ke stažení naleznete zde